Aling pag-asa?

Umasa Ka sa Diyos

(*) Refrain:
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin
At manahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan
At pangarap mo ay makakamtan.

1. Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
Pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
Ang kabutihan mo ay magliliwanag,
Katulad ng araw kung tanghaling tapat. (*)

2. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka,
Maging matiyagang maghintay sa kanya;
H’wag mong kaiingitan ang gumiginhawa
Sa likong paraan, umunlad man sila.(*)

Ending:
At pangarap mo ay makakamtan.

H’wag kang mabalisa dahil sa masama;
H’wag mong kainggitan ang liko nilang gawa;
Katulad ng damo, sila’y malalanta,
Tulad ng halaman, matutuyo sila…

Awit 37: 1, Magandang Balita Biblia

Kaban ng Tipan

Kaysarap pakinggan ano? Na mawawala nang lahat ng masama rito sa mundo. Wala nang mga krimen, mga pang-aabuso. Lahat, matiwasay; lahat, masaya; lahat nasa tangkilik ng makapangyarihang kamay ng Diyos.

Sabi ni David sa kanta niya, huwag tayong mabalisa sa gawang masasama. Mapaparam din ‘yan pagdating ng araw.

Pero, sa panahon natin ngayon na puno ng kabagabagan, pangamba dahil sa inhustisya’t karalitaan – marahil marami ang magsasabi kay Haring David, sakaling buhay pa siya, na napakahirap paniwalaan ng sinasabi mo! Siguro, may manunumbat sa kanya at magsasabi: “Sige, lamunin mo ‘yang kawalang pangamba mo at kawalang inggit mo sa mayayamang nagkamal ng yaman dahil sa pandaraya! Sige, pakainin mo kami! Nasasabi mo lang naman ang mga bagay na ‘yan dahil hindi ka nagugutom at mayaman ka! At dahil mahal ka ng Diyos! Kami, hindi!”

Marahil, marami ring pauyam na magsasabi sa kanya: “H’wag kainggitan ang masama? H’wag kainggitan silang namumutiktik ang kayamanan? Are you kidding, dude?!”

Sa totoo lang, maraming kababayan natin ang kapit sa patalim at hindi na nasusunod ang konsensiya o prinsipyo dahil sa gutom at uhaw. Marami ang napipilitang magbenta ng laman, magbenta ng prinsipyo, magpagamit sa mga mamamatay-tao, dahil gutom sila.

Napakahirap nga yata, Haring David, na sundin ang payo mong magtiwala na lamang sa Diyos at huwag kainggitan ang kayamanan ng iilang nag-uumapaw na sa kanilang mga bodega, libreto-de-bangko, at kaha-de-yero.

Pero, kagaya nga ng sinabi ni Haring David: Kung magtitiwala ka lamang sa kapangyarihan ng Diyos, mananatili kang tiwasay. Kung mananalig kang makatarungan, mapagmahal, at mapagkalinga si Yahweh — madali mong masusunod ang payo ng pantas na si David.

Kumikilos si Yahweh, sa panahon natin, hindi sa pamamagitan ng mga haliging apoy at ulap at maging sa paghati sa dagat, kagaya nang ginawa niya nang hinahabol ng mga Ehipsiyo (Egyptians) ang mga Israelita (Cf. Exodo 13: 21 – 22; Exodo 14: 1 – 31). Ang himala ngayon ni Yahweh ay nasasalalay sa ating pagkilos at sa ating pakikibaka laban sa kasamaang ito.

Kagaya nga ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Efeso, tayo ang magsisilbing tagahantad ng mga gawaing buktot at masama ng mga taong nabubuhay sa kasakiman at kahalayan (Cf. Efeso 5: 11 at 13).

Tayo kasi ang mga bantay o tanod ng Diyos dito sa lupa. At kung tayo ang magpapabayang lumaganap ang kasamaang ito, tayo rin ang babagabagin ng Diyos dahil tayo mismo ang sisingilin niya… gaya nang sabi ni Yahweh sa pagsusugo niya kay Propeta Ezekiel:

Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin, at bigyan mo sila ng babala.

Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila’y makapagsisi, ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan; ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan.

Subalit kapag binigyan mo sila ng babala, at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan; ngunit hindi mo iyon pananagutan.

Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan.

Ngunit kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid, at sila’y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay; at wala kang pananagutan.” (3: 17 – 21, Ang Bagong Magandang Balita Biblia)

At pakaasahan natin, dahil hindi sinungaling ang Diyos, na tutuparin niya ang Kanyang pangako sa Awit 37 na mapaparam ang masasama at mananatili at mabubuhay nang matiwasay ang mga tapat ng Diyos – ang Kanyang mga hinirang (Tito 1: 2) – N.S.B.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: