The Battle Belongs to the Lord

Mga Sandatang Kaloob ng Diyos

Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga maykapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito—ang mga hukbong espirituwal ng kasamaan sa himpapawid. Kaya’t isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.

Kaya’t maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran; isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang Salita ng Diyos. Ang lahat ng ito’y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa, at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos.

Efeso 6: 10 – 18, Ang Bagong Magandang Balita Biblia

BAGAMAN sinasabi ni San Pablo na ang pakikihamok sa buhay na ito ay isang digmaang espirituwal, hindi rin masasabing walang panlipunang implikasyon ang pakikidigmang ito laban sa kasalanan at kasamaang nagaganap sa ating lipunan.

Katunayan, bago ang mga pananalitang nasa itaas, binanggit ni San Pablo ang mga bagay na nauukol sa pagiging tunay na Kristiyano: ang pamumuhay ng naaayon sa Liwanag o mga aral at halimbawa ng Panginoong Hesu-Kristo.

Aniya,

Kaya nga’y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal:

At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy.

Ngunit ang pakikiapid, at ang lahat ng karumihan, o kasakiman, ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya nang nararapat sa mga banal…

Sapagkat talastas ninyong lubos, na sinomang mapakiapid, o mahalay, o masakim, na isang pagsamba sa dios-diosan, ay walang anomang mamanahin sa kaharian ni Cristo at ng Dios.

Efeso 5: 1-2, 5, Ang Biblia

Subalit, sa ating pangmasid – Sinu-sino ba ang namumuhay nang lubos na kahalayan? Sino ba ang masakim? Sino ba mapakiapid? Sa ating pagmumuni-muni ukol sa digmaang maka-Langit – na ngayon ay pinakikihamukan ng Diyos at ng Kanyang mga hinirang – baka naman maaari rin nating ituring ang pakikibakang ito bilang isang puspusang pakikidigma rin laban sa mga ginagamit ng diyablo upang ipahamak ang mga hinirang, laluna yaong dapat magmana sa Kaharian ng Diyos. Paano ito maisasagawa? Sa pamamagitan ng paghahantad sa liwanag ng kanilang mga gawa (Mateo 18: 6 – 7; Efeso 5: 11, 13). N.S.B.

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: Mga Sandatang Kaloob ng Diyos « pagbubulaybulay
  2. Leng-leng
    Mar 22, 2010 @ 06:42:40

    baka naman maaari rin nating ituring ang pakikibakang ito bilang isang puspusang pakikidigma rin laban sa mga ginagamit ng diyablo upang ipahamak ang mga hinirang, laluna yaong dapat magmana sa Kaharian ng Diyos. —di lang maaari, marapat pa!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: