“Effata!”

Ang Pagpapagaling sa Taong Bingi at Pipi

Pinagaling ni Hesus ang lalaking pingi at bingi. (Larawan kagandahang loob ng http://www.eborg2.com/)

Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa Lawa ng Galilea, matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi, at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. 33 Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong-hininga. Pagkatapos, inutos niya sa tainga ng lalaki, “Effata,” na ang ibig sabihi’y, “Bumukas ka!”

Noon di’y nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na nang maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, “Ang lahat ng kanyang ginagawa ay napakabuti! Pinapagaling pa niya ang mga bingi at pipi!”

Marcos 7: 31 – 37

Humanga tayo sa Panginoong Hesus dahil pinagaling Niya ang mga maysakit, pinakain Niya ang mga nagugutom, at binigyang pag-asa ang maliliit at mahihina. Tinawag niya ang mga abá na mapapalad dahil nasa kanila ang Kaarian ng Langit (Mateo 5: 1 – 13).

Ngunit hindi ba natin nababatid na ang mga himalang ginawa ng ating Panginong Hesu-Kristo ay anino ng dapat nating gawing mga Kristiyano: ang lingapin ang mga naaapi at aliwin ang mga namimighati. Sapagkat nasusulat:

Ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito.

Santiago 1: 27, Ang Bagong Magandang Balita Biblia

Ikaw, na nagsasabing ika’y nananalig sa Diyos at tunay na relihiyoso: may tunay bang habag at pag-ibig na taglay ang puso mo? O gaya ka rin ng binatang mayamang hindi kayang ipagpalit ang kaniyang yaman sa pagsunod sa Diyos? (Mateo 19: 16 – 24)

Dalangin namin na sana, gaya nang pinagaling ng Panginoon na lalaking pipi at bingi, ay mabuksan din ang ating mga pandinig at madinig natin ang daing ng ating mga kababayang patuloy na pinagkakaitan ng hustisya at paglingap ng lipunang itong nabubuhay at nabuo sa kabalintunaan.

Maligaya at mapagpalang pagbabasa!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: